Menu

Disclaimer

De aansprakelijkheid van Life Balance, van de medewerkers van Life Balance en van de personen voor wie Life Balance verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade, die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de begeleiding en therapie, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

 

De dienstverlening, waaronder begrepen behandelingen, adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, wordt client specifiek, op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld en/of uitgevoerd. Bij gebruik van onze dienstverlening stelt de client Life Balance en haar medewerkers vrij van enige aansprakelijkheidsstelling voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de verstrekte informatie. De client wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken en bij twijfel in contact te treden met de huisarts.

 

Life Balance is o.a. aangesloten bij Scenar Centers Europe met als doelstelling de beschikbaarheid van de biofyische geneeskunde, met name op het gebied van Scenar therapie, te vergroten en de kwaliteit hiervan te waarborgen.

 

Bij Scenar Centers Europe aangesloten therapeuten zijn opgeleid door artsen met een specialisatie op het gebied van Rista en Scenar. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor uw gezondheid. Indien u hierover twijfelt, dient u dit terstond met uw huisarts te overleggen.

 Printbare informatie Life Balance

(meer) Resultaten
Resultaten van Life Balance clienten.

(meer)
e3